Heving av bilkjøp fra forhandler

Har du kjøpt bil fra forhandler og vurderer heving av kjøpet? Da har du kommet riktig. Her skriver vi inngående om hva som er viktig å huske på ved heving av bilkjøp fra forhandler. Dette er basert på våre mange års erfaring med juridisk bistand ved heving av bilkjøp.

Heve bilkjøp fra forhandler – noen eksempler.

Her følger en liste med eksempler på saker hvor vi har bistått med heving av bilkjøp i sak mot forhandler. Listen er kun ment for å gi noen konkrete eksempler. Andre type saker enn de som her er nevnt kan også medføre heving.

Eksempel på hevingsaker:

  • Vannlekkasje som ikke er utbedret på to forsøk
  • Motorhavari som følger av strukket registerkjede
  • Defekt girkasse/girkassesystem
  • Batterifeil på elbil
  • Fukt og råte på bobil
  • Diverse saker hvor forhandler ikke klarer å fikse feilen

En hevingssak mot forhandler starter ofte med at forhandler ikke klarer å utbedre en feil. Mange forbrukere er svært tålmodige. Det er bra hvis saken løser seg. Men, husk at forhandler som regel ikke har rett til mer enn to utbedringsforsøk.

Du er privatperson eller selskap – selger er forhandler

Denne overskriften oppsummerer utgangspunktet for denne artikkelen. Vi avgrenser til de tilfellene der kjøper er privatperson eller selskap, og selger er forhandler. Hvis kjøper er privatperson, er det tale om et klassisk forbrukerkjøp, og sannsynligvis det utgangspunktet som er mest aktuelt når det gjelder heving av bilkjøp fra forhandler.

Hvis kjøper er et selskap, kommer kjøpsloven til anvendelse. Når privatperson kjøper bil fra forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven. De fleste saker vi behandler er privatperson mot forhandler, og vi kommer derfor til å konsentrere oss om denne problemstillingen.

Er bilen mangelfull?

Heving av bilkjøp forutsetter at mangel foreligger

Misforståelse rundt angrerett

Om heving skal være aktuelt, må det foreligge et kontraktsbrudd. Dersom du angrer på bilkjøpet er dette ikke å anse som heving. Angrerett har du normalt ikke ved kjøp av bil fra forhandler, med noen få unntak. Enkelte forhandlere har en form for avtalt angrerett, og det er også mulig at et fåtall forhandlere selger bilen på en måte som oppfyller kravene i angrerett-loven. Det må altså skilles mellom heving av bilkjøp og bruk av angrerett.

Det er ikke uvanlig at kjøper angrer, men dette faller altså utenfor hevingsbegrepet.

Hva er en mangel?

Mangel er et lovuttrykk som også har en betydning i dagligtalen. Disse må holdes adskilt, da mangel må forstås på en annen måte i jussens verden. Typiske mangler etter loven er at gjenstanden ikke holder god nok kvalitet, selger har solgt objektet med feil opplysning, eller du ikke har fått informasjon som du hadde grunn til å få.

Ønsker du å se mer utfyllende på de mangler loven lister opp, kan du se på lovdata.no. Forbrukerkjøpsloven § 16 og § 15 må sees i sammenheng.

Dersom objektet er solgt «som den er», må man vurdere saken etter forbrukerkjøpsloven § 17.

I det følgende legger vi til grunn at mangel foreligger:

Husk å reklamere med en gang

OBS! To frister: 5 år, og innen rimelig tid.

Loven krever at du reklamerer «innen rimelig tid», jf. forbrukerkjøpsloven § 27. Denne fristen gjelder, i tillegg, til fristen på 5 år. Du kan altså ikke vente og vente. Da mister du kravet ditt. «Innen rimelig tid» er som regel omkring 3 måneder fra mangelen ble oppdaget, eller burde bli oppdaget. Reklamerer du senere enn 3 måneder taler mye for at du har mistet kravet ditt. Vi anbefaler alltid å reklamere så snart du har et snev av kunnskap om noe som kan være en mangel. så er du helt sikker på at du i hvert fall ikke har reklamert for sent.

Vær sikker på at reklamasjonen kommer frem

Måten å sikre dette på, er å sende reklamasjonen på e-post og eventuelt på sms. Har du fortsatt mistanke om at dette ikke er godt nok, så må du sende rekommandert, per post. Vi fraråder reklamasjon per telefon. En slik telefon kan fort bli glemt, mer eller mindre reelt, og da er du ute å kjøre uten bevis på reklamasjonen.

Forhandler har rett til å utbedre for å avskjære hevingskravet

To forsøk på å utbedre mangelen

Selger har som regel rett til å utbedre mangelen. Lykkes ikke selger på første forsøk, så har de et forsøk til. I svært sjeldne tilfeller kan de ha krav på flere forsøk, men det er altså ikke ofte.

Selgers utbedringsrett kan ryke, og dermed åpne for heving av kjøpet fra forhandler

Uten opphold

Selger må tilby retting «uten opphold». Dette er et strengt vilkår, som tilsier at selger ikke kan forholde seg passiv eller se an saken for lenge.

Innen rimelig tid, uten vesentlig ulempe, risiko for utlegg

Selger plikter å fikse objektet «innen rimelig tid». Videre skal ikke utbedringsprosessen medføre vesentlig ulempe for forbruken eller medføre utlegg for kjøper. Disse begrepene er ulne, og må vurderes konkret fra tilfelle til tilfelle.

«Goodwill» er ikke utbedring etter loven

Om selger på «goodwill» eller lignende, dekker deler av utbedringen er dette ikke utbedring, men et forslag om minnelig løsning. Dersom selger begir seg inn på slike løsninger taper de mest sannsynlig sin utbedringsrett. Det kan ha noe for seg å løse saken, selv om selger ikke tar ansvar fullt ut, men da må du vite hva du holder på med.

Om selger innrømmer en feil og vil fikse den, stiller du sterkere dersom problemet oppstår på nytt. Om saken er avsluttet med et forlik i forkant kan det hende du sitter med hele risikoen.

Prisavslag, erstatning eller heving?

Dersom det ikke lenger er aktuelt med utbedring for selgers ansvar og regning, er det mest aktuelt med prisavslag, erstatning eller heving. Vi skal være raske med å legge til at det ene ikke nødvendigvis utelukker det andre. Erstatning kan gis i tillegg til prisavslag og heving.

Heving har kjøper krav på hvis mangelen ikke er utbedret, og mangelen ikke er «uvesentlig». Ikke enhver mangel gir rett til å heve. Det må gjøres en konkret vurdering. Dersom mangelen fullt ut kan avhjelpes med et prisavslag kan det tale mot heving. Høyesterett har imildlertid trukket opp en relativt streng linje i forbrukerens favør.

Om det foreligger grunnlag for å heve kjøpet må vurderes konkret fra tilfelle til tilfelle. Vi ser imidlertid at noen vurderingsmomenter går igjen.

Følgende momenter taler for heving:

  • Det er enklere å få medhold i heving dersom selger er å bebreide.
  • Tidsmomentet spiller inn.
  • Usikkerhet rundt utbedringen taler for heving.
  • Kostbar utbedring.

Hvorvidt det foreligger grunnlag for å heve kjøpet, må avgjøres utifra en totaltvurdering.

Ikke hevingsgrunnlag – hva nå?

Dersom det er mistanke om at du ikke har rett på heving, er det likevel gode muligheter for at du kan kreve prisavslag og/eller erstatning. Det er derfor ingen grunn til å gi opp saken, selv om du ikke kan heve kjøpet.

Advokatutgifter dekkes ved heving av kjøp fra forhandler

Om du har en sak du trenger hjelp med, kan det være greit å vite at du i bilforsikringen får dekket 80% av utgiftene til advokat etter en egenandel på ca 4000 kr. Ta kontakt med oss i dag om du trenger vår fagkompetanse, slik at du kan bruke tiden din på det du er best på.