Heve kjøp av campingvogn

Klassisk sak på heving av campingvognkjøp dreier seg ofte om fukt- og råteproblematikk. Våre advokater gir deg et innblikk i relevante momenter når det kommer til å heve kjøpet av campingvognen.

Markedsføringen av campingvognen kan ha mye å si

Ikke sjelden vil markedsføringen av vognen kunne ha mye å si. Vi tenker da på opplysninger som er gitt i salgsannonsen og korrespondansen før kjøpet.

Har man solgt en vogn med klare opplysninger om fukt og råte, har kjøper lite å stille opp med i etterkant. Han har akseptert risikoen. I motsatt fall vil kjøper stille sterkere dersom vognen har hatt jevnlige fukt- tester og som fuktfri

Selv om markedsføringen kan ha mye å si, er den imidlertid ikke alltid avgjørende.

Hva står i kontrakten?

Som regel selges en vogn «som den er». Mange tror at det ikke er mulig å heve campingvognkjøp når vognen er solgt med et slik forbehold. Det er ikke korrekt. I årenes løp har praksis vist at hevingsgrunnlag kan foreligge selv i slike tilfeller.

Andre relevante momenter i kontrakten kan være:

  • om kjøper har undersøkt vognen
  • er det gitt konkrete opplysninger som kan påvirke saken?

Vognen er solgt i «god tro» – kan kjøper likevel heve kjøpet?

En av de vanligste misforståelsene er at kjøper ikke kan heve kjøpet, fordi selger var i «god tro». Dette er ikke korrekt. Hvis selger har solgt vognen med en mangel, men selger ikke er å klandre, vil det medføre at selger ikke kan klandres for opplysningssvikt.

Mangel kan likevel foreligge hvis vognens tilstand er vesentlig dårligere enn det kjøper hadde grunn til å regne med. I denne vurderingen er det ikke nødvendigvis avgjørende at selger har solgt vognen i «god tro». Mangel kan foreligge etter loven likevel.

I denne type tilfeller må man gjøre en helhetlig vurdering av alle relevante momenter, for å vurdere om avviket mellom det man kunne forvente og det som viste seg å være realiteten er såpass stort at det gir grunn til å si at vognen er mangelfull.

Heving av campingvognkjøp – «vesentlig kontraktsbrudd»

For å heve kjøpet av campingvognen må det foreligge mangel, og summen av mangler må utgjøre et «vesentlig kontraktsbrudd». Det vil kunne være tilfelle hvis utbedringskostnaden er høy. Ofte vil også usikkerhet omkring endelig utbedringssum være av relevans, noe vi ofte ser. I en god del tilfeller er det vanskelig å vite hva endelig utbedringssum blir før jobben er gjort.

Advokatbistand til selger eller kjøper – 80% dekning av utgifter

Vi hjelper både selgere og kjøpere som har kommet i en konflikt etter kjøp eller salg av campingvogn. Har du ikke klart å løse saken selv, bør du kontakte en advokat som jobber med disse unike sakene. Med rett kompetanse og strategi øker sjansen for et godt resultat.

80% av utgiftene til advokat dekkes av forsikringen. Fast egenandel er som regel kr 4000.

Kontakt oss for bistand i din sak.

    Tlf (påkrevd)