Heving av ATV – kjøp

Vi jobber mye med hevingssaker på bil, båt og bobil. Imidlertid blir vi også kontaktet i saker om ATV, og vi har derfor laget en egen artikkel om heving av ATV-kjøp. Det vi særlig tar for oss her, er deg som har kjøpt ATV fra forhandler, og forhandler ikke klarer å fikse din ATV innen de muligheter loven gir. Vi behandler imidlertid alle typer mangelssaker på ATV, så ta gjerne kontakt med oss om du har en sak du sliter med å løse.

Heving av ATV-kjøp, utgangspunktet for heving

Utgangspunktet ved heving av ATV-kjøp er at objektet har en mangel etter loven. Det er ikke mulig å heve kjøpet i lovens forstand med mindre det foreligger en mangel etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, dersom den er aktuell.

Når mangel foreligger er det viktig at du reklamerer til selger. Å reklamere vil kort fortalt innebære at du klager til selger på noe du ikke er fornøyd med. Et typisk eksempel kan være at ATV’en har tekniske feil. Du må da melde inn disse tekniske feilene til forhandler og kreve utbedring, i utgangspunktet. Dersom forhandleren ikke vil utbedre eller ikke klarer å utbedre, så kan heving være aktuelt.

Hvor mange forsøk på utbedring før heving?

Et av spørsmålene som går igjen er hvor mange utbedringsforsøk forhandler har. Utgangspunktet i loven er to forsøk, men flere forsøk kan innvilges etter en konkret vurdering. Det må foreligger «særlige grunner» for at forhandler skal få mulighet til flere enn to forsøk. Etter vår erfaring er det sjelden forhandler gis mulighet til dette. En konkret vurdering må gjøres. Mer enn to forsøk kan også medføre at forhandler sliter med tiden som har gått. Det er nemlig krav til utbedring «innen rimelig tid». Begge disse reglene finner du i forbrukerkjøpsloven §30 (lovdata.no).

Heving av ATV-kjøp, hvor lang tid kan forhandler bruke?

Hva som er «innen rimelig tid» må avgjøres konkret. Dersom forhandler har brukt flere måneder på å utbedre uten å klare det, så kan det tale for at hevingsgrunnlag foreligger. Heving av ATV-kjøp fordrer imidlertid at forbrukeren «setter ned foten». Dersom du gang på gang tillater forhandler å bruke flere forsøk og bruke tid på dette, vil det som regel være å anse som et samtykke til videre utbedringsforsøk og tidsbruk på avtalemessig grunnlag.

Når er det grunnlag for heving av ATV-kjøp?

Ikke enhver type mangel gir deg anledning til å kreve heving av ATV-kjøpet. Etter forbrukerkjøpsloven kan heving kreves dersom mangelen ikke er «uvesentlig». Forhold som er godt egnet til å utbedres med et prisavslag, og mangler som er av mer bagatellmessig art, vil normalt sett ikke gi rett til å heve kjøpet. Feil som er av mer inngripende karakter og som går utover kjøreegenskaper, sikkerhet og/eller mangler som skaper usikkerhet gir i større grad grunnlag for heving av kjøpet. Det vil imidlertid alltid være en konkret vurdering.

Dekning av advokatutgifter ved heving av kjøpet

Hvis du har kjøpt din ATV som privatperson og den er forsikret, vil du normalt sett ha krav på dekning av utgifter til advokat dersom du kan dokumentere at forhandler har avvist ditt hevingskrav. Du får ikke dekket alle utgifter, men en god del. Konkret får du dekket 80% av utgiftene til advokat etter en egenandel på kr 4000.

Kontakt oss for vurdering eller bistand

Har du kanskje en sak? Ta kontakt med oss for en hyggelig vurdering. Vi kan også bistå deg i din sak dersom du har besluttet å benytte advokatbistand. Vi har erfaringen og kompetansen som skal til.

    Tlf (påkrevd)