Hvordan hever jeg kjøp av bil? Les vår hevingsguide

Ved heving skal bilen tilbake til selger

Våre biladvokater i Austin Lyngmyr advokatfirma vet hvordan du skal gå frem ved heving av bilkjøp. Her gir vi deg en innføring i punkter som er viktig å tenke over om du vil forsøke å heve kjøp.

Slik hever du kjøpet, steg for steg

Ønsker du å gå rett på «oppskriften» og hoppe over vår redegjørelse over veien til heving, kan du nøye deg med å lese denne:

  1. Når man oppdager en mangel, må det reklameres innen rimelig tid. I praksis er det ikke noe å vente på. Venter du for lenge kan du nemlig tape kravet ditt.
  2. Vi anbefaler skriftlig reklamasjon, og at du sender reklamasjonen på en måte som gjør at du er trygg på at den har kommet frem til mottakeren. Epost og sms er som regel tilstrekkelig, men rekommandert brev kan også vurderes.
  3. Overskriften i reklamasjonen kan for eksempel være «Reklamasjon og krav om heving av kjøp – gjelder bil(merke) med reg nr (xxxxxx)».
  4. I selve hevingskravet må det fremgå at du vil heve kjøpet, og hva som er grunnlaget for at du vil heve kjøpet. Vi anbefaler en konkret angivelse av de avvik/feil/mangler som foreligger, slik at det ikke oppstår tvil om hva det er reklamert over og hva som er å anse som en del av hevingskravet.
  5. Få frem at du krever heving og således kjøpesummen tilbake, med tillegg av renter fra betalingsdato. Kalkulator for beregning av forsinkelsesrentene finner du her.
  6. Få videre frem at objektet stilles til kjøpers disposisjon så snart kravet er gjort opp. Penger og bil skal «bytte posisjon» slik at partenes ytelser tilbakeføres.
  7. Be om at selger tar stilling til kravet, og sett en konkret frist for tilbakemelding, for eksempel 7 dager.
  8. Det må fremgå hvem som reklamerer og hvem det reklameres mot. Dersom det er aktuelt å reklamere til flere ledd, må alle motta reklamasjon. Dersom bilen er finansiert med lån formidlet av selger, kan du også i henhold til finansavtaleloven § 54b reklamere til banken. Også her gjelder krav til reklamasjon «innen rimelig tid».

Nærmere om de enkelte elementer ved heving av kjøpet

Heve kjøp ved mangel

I praksis kan man kreve heving av et kjøp uansett grunn. Hvis kjøper og selger på avtalemessig grunnlag blir enige om å heve et kjøp, så er det mulig. Dette kan for eksempel være tilfellet om bilen ikke passet for kjøper, og selger utviser goodwill i forhold til dette. Det er imidlertid viktig å holde denne form for heving adskilt fra heving i lovens forstand.

Ved heving i medhold av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kreves det hjemmel i loven. Utgangspunktet er at det må foreligge en mangel.

Du må ha et grunnlag for å heve kjøpet – et mangelsgrunnlag

For å heve kjøpet må det foreligge en mangel etter loven. Ved heving av bilkjøp kreves det at mangelen utgjør en vesentlig kontraktsbrudd. Det er ofte en sammensatt og vanskelig vurdering. Skal du heve kjøpet med utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven kreves det at mangelen ikke er uvesentlig. En dom fra Høyesterett, hvor kjøper fikk medhold i heving av bilkjøp gir noe veiledning i forhold til terskelen for heving ved forbrukerkjøp. Dommen har referanse Rt. 2015 s. 321.

Reklamasjon må være inngitt rettidig

For å heve kjøp må lovens frist for å reklamere og kreve heving være oppfylt. Reklamasjon og krav om heving av kjøpt må være fremsatt innen rimelig tid. I tillegg må man være innenfor den absolutte fristen på 2 eller 5 år, henholdsvis etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Selgers utbedringsrett kan avskjære muligheten for heving av bilkjøpet

Du kan gjerne kreve heving med en gang. Men, hvis selger ønsker å utbedre mangelen, så er det klare hovedregelen at selger har en rett til slik utbedring. Selger er her gitt en adgang til å forsvare seg mot et hevingskrav. Dette fordrer imidlertid at mangelen faktisk kan utbedres og at utbedringen forøvrig skjer i samsvar med loven.

Forholdet til andre mangelskrav ved heving av kjøp

Det er som nevnt utbedring som er «midlet» som kan ta fra kjøper muligheten til å heve et kjøp. I rettspraksis har vi imidlertid sett at selger slipper unna med et erstatningskrav eller et prisavslag. Man bør derfor alltid vurdere om et prisavslag kan avhjelpe mangelen fullt ut.

Hvis heving ikke godtar heving av kjøp

Dersom selger ikke godtar ditt krav, tilbyr vi bistand i din sak. Forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat, etter egenandel på kr 3000 – 4000.

Våre biladvokater jobber med hevingssaker hver dag og har kompetanse som skal til.

Ta kontakt med fagansvarlig advokat Kjetil Lyngmyr – lyngmyr@aladvokat.no

Ta kontakt for hjelp i din sak:

    Tlf (påkrevd)