Medhold i heving av kjøp etter motorhavari

En mann fra Buskerud fikk tingretten medhold i heving av kjøp etter at hans bil hadde fått motorhavari. Vi bisto klienten i retten. Kjøpet ble gjort hos en bilforhandler på Vestlandet. Saken ble anket og forlik senere inngått. Selger kjøpte bilen tilbake.

Har du en lignende sak? Ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering

Motorhavari gav rett til heving

Retten konkluderte med at motorhavari var nok til å heve kjøpet. Motpart hadde ikke gjort noe forsøk på å utbedre mangelen, da de mente havariet ikke utgjorde en mangel ved bilen. Retten var ikke enig og gav vår klient medhold i mangelspørsmålet, selv om bilen var solgt «som den er».

I denne saken sviktet registerkjedet etter drøyt 100.000 km. Dette var ikke påregnelig konkluderte retten med etter bevisførselen.

I forhold til hevingsvurderingen viste retten til Rt 1998 s. 1510 og Rt 2015 s. 321.

Motorhavari som mangel

Motorhavari på bil kan forekomme, slik som i denne saken. Dersom havariet skyldes kjøpers bruk av bilen, eller manglende vedlikehold, er dette ikke et forhold selger er ansvarlig for. Vi ser imidlertid at motorhavari kan skje som følger av feil vedlikehold i selgers eiertid. Dersom bilen er solgt med komplett servicehistorikk og «hull» i denne er årsaken, kan mangel foreligge.

Motorhavari som mangel kan også foreligge dersom bilen har en produksjonssvakhet. Dette er ikke så helt uvanlig. I denne type saker er det viktig med god utredning av faktum. Bevisene er sentrale i rettens vurdering av mangelsspørsmålet.

Kreve heving etter motorhavari?

Motoren er naturligvis en sentral del av bilen og ved motorhavari kan man ofte forvente en høy utbedringskostnad. I nevnte sak la retten vekt på utbedringskostnaden som var estimert til i underkant av kr 100.000.

Hvis selger vil utbedre i samsvar med loven, eller du kan nøye deg med prisavslag/erstatning, er dette ofte hensiktsmessige måter å løse en slik sak på. De aller fleste motorhavari-saker løser vi på denne måten. Heving er en prosess som kan ta tid og være ressurskrevende. Nevnte sak ble vunnet i tingretten og anket til lagmannsretten, hvor partene ble enige om et tilbakekjøp/hevingsoppgjør. Det beste er er å få til en god løsning i tidlig fase, men det fordrer at selger er villig til å forsøke å løse saken.

Kjøpt bil og opplevd motorhavari?

Hvis du har kjøpt bil og opplevd motorhavari, anbefaler vi straks skriftlig reklamasjon til selger. Selger må ta stilling til om mangelen skal utbedres.

Dersom du ikke klarer å løse saken kan vi bistå deg i din motorhavari-sak. Hva som skal kreves kan vi ta en prat rundt. Som nevnt kan heving være aktuelt, men ofte vil det være hensiktsmessig å kreve erstatning eller prisavslag. Dette må vurderes konkret.