Heving av bilkjøp og kjøp – informasjon, veiledning og bistand

Går det an å heve kjøp selv om selger er privatperson? Ja, det er mulig. Har du kjøpt fra forhandler? Da er terskelen for å heve noe lavere. Husk at du uansett kan ha et pengekrav mot selger i form av prisavslag eller erstatning.

Sjekk om du har en sak som kan egne seg for advokatbistand. Denne artikkelen passer også godt for deg som søker informasjon og veiledning om heving av bilkjøp og heving av kjøp.

Hva er heving?

Ved heving skjer følgende:

 • Kjøper får kjøpesummen tilbake med tillegg av renter.
 • Selger må ta tilbake bilen, eller det objektet som saken gjelder. Selger kan ha krav på et nyttefradrag. Hvorvidt selger har krav på dette må vurderes fra sak til sak.

Når kan advokatbistand være aktuelt?

Bilen bør ha kostet kr 100 000 eller mer

 • Du bør sende første klage/reklamasjon selv, for å finne ut om selger godtar kravet ditt. Er heving aktuelt anbefaler vi at du krever heving med en gang, da det uansett er krav at du må kreve heving før det er gått for lang tid. Kanskje saken løser seg allerede her. Vær oppmerksom på at selger har rett til å utbedre. Selger kan velge å påta seg å utbedre for å avskjære hevingskravet.
 • Har kravet ditt allerede blitt avvist? Hvis du har kjøpt en gjenstand som kostet mer enn kr 100 000 bør du nå kontakte oss for å høre hvordan du ligger an. Denne sjekken koster deg ikke noe og det er helt opp til deg hva du vil gjøre videre. Årsaken til at vi har satt en «grense» på kr 100 000 er at du må betale en egenandel selv om du har rettshjelp. Etter vår erfaring vil egenandelen være fra ca kr 10 000 og oppover. Du må således være villig til å betale egenandelen, ellers er ikke saken egnet for advokatbistand rent økonomisk.
 • Vi har flere klienter som velger å bruke advokat selv om bilen kostet mindre. Det er selvsagt mulig og kan gi et godt resultat.

Nærmere om heving

To vilkår må minimum være oppfylt:

 1. Det må foreligge en mangel etter loven.
 2. Mangelen må være et «vesentlig kontraktsbrudd», se kjøpsloven § 39. I forbrukerkjøp er det tale om at mangelen ikke må være «uvesentlig». Se forbrukerkjøpsloven § 32.

Husk at det også må reklameres «innen rimelig tid», og innenfor absolutt reklamasjonsfrist.

Hevingsvurderingen kan være krevende. Det går ikke an å lese denne ut av loven alene, om du kan heve kjøpet. Hvor vidt grunnlag for heving foreligger må gjøres etter en samlet konkret og skjønnsmessig vurdering. Sakens faktum må holdes opp mot loven, rettpraksis, forarbeider og juridisk teori. Deretter må man konkludere og ta stilling til om kjøpet kan heves.

Å spå utfallet i en eventuelt rettslig prosess er krevende, for ikke å si umulig, selv for en advokat som jobber med hevingssaker hver dag. Dette har en sammenheng med flere faktorer. I retten er det dommerens vurdering som vil være avgjørende, basert på de bevis som foreligger. Hvordan sakens stilling står i retten etter alle dokumentbevis og vitneforklaringer er gitt, innebærer alltid en viss form for usikkerhet.

De fleste saker løser seg før en rettslig prosess. Ofte finner vi gode løsninger, og forlik blir inngått. Det vil alltid være et mål å løse en sak raskest mulig og best mulig.

Kort om heving i praksis

Heving innebærer i praksis at bilen, båten eller bobilen (altså objektet) skal tilbake til selger, og kjøpesummen skal tilbake til kjøper. I tillegg må disse momentene vurderes:

 • Renter av kjøpesummen.
 • Nyttefradrag.
 • Er objektet i «vesentlig samme stand»?
 • Foreligger unormal slitasje?
 • Er det poster i tillegg som kan kreves erstattet?
 • Er det mer hensiktsmessig å kreve prisavslag?

Må bilen hentes hos selger?

Ofte får vi spørsmål om hvem som skal levere bilen, båten eller bobilen. Svaret på dette er at kjøper, etter praksis, som regel kan stille kjøretøyet til disposisjon for selger. Selger må hente bilen for sin regning. Om dere forøvrig er enige, så bør imidlertid ikke dette punktet være avgjørende.

Kjøper skal ved heving stille bilen, båten eller bobilen til disposisjon – selger må hente

Å heve kjøp når selger er privatperson

Når både selger og kjøper er privatpersoner, skal kjøpsloven benyttes. Hvis selger er en profesjonell forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven. En profesjonell selger er underlagt et større ansvar enn en privat selger. På helt generelt grunnlag er det således enklere å heve kjøpet når selger er en bilforhandler, kontra når selger er en privatperson.

Som innledningsvis nevnt, går det imidlertid an å heve et kjøp, selv om selger er privatperson. Overraskende mange lever i den tro at selger er fri for ansvar hvis objektet er solgt «som den er», og at kjøper da ikke kan heve. Så enkelt er det ikke. Det finnes en rekke eksempler på heving som utfall selv om selger er privatperson.

Å heve kjøp når kjøper er privatperson og selger er profesjonell forhandler

Det er altså i denne situasjonen at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Terskelen for å heve kjøpet er senket i forbrukerkjøpsloven. Det er fortsatt ikke «fritt frem» og terskelen er der. Både i teori og praksis, slik vi ser det, er det imidlertid lettere å vinne frem med heving når selger er profesjonell bilforhandler.

Dette mener vi kom til uttrykk i Rt. 2015 s. 321 (uio.no) . Privatperson hadde kjøpt bil fra forhandler. Bilen skulle være ny, noe den imidlertid var. Den hadde trillet noen kilometer. I tillegg var garantivilkårene annerledes, da bilen var tatt inn fra utlandet. Høyesterett konkluderte med at kjøper var i posisjon til å heve kjøpet.

Gjennom våre mange saker for Forbrukerklageutvalget og i retten, ser vi også den samme tendensen. Forhandlere bedømmes strengt, hvis de ikke har klart å utbedre en mangel eller ikke erkjenner at mangel foreligger, og således heller ikke vil utbedre. I de tilfeller mangel likevel foreligger, og mangelen ikke er «uvesentlig» blir heving fort utfallet. En dommers skjønn er imidlertid ikke mulig å forutse, og de fleste saker i retten er forbundet med en viss tvil, av flere årsaker.

Angrerett og heving – forskjellen

Vi får mange spørsmål om angrerett. Mange tror angrerett og heving er omtrent det samme og at man kan angre seg innen en nærmere angitt frist. Derfor bruker vi her noen linjer på å oppklare.

Heving av kjøp og angrerett kan kanskje ha likheter i praksis. Formelt sett er det imidlertid to helt forskjellige ting. Angrerett kan være avtalt, noe vi ser at enkelte bilforhandlere reklamerer med. Det er nok heller ingenting i veien for at dette kan avtales mellom privatpersoner, men det er sjeldent slike avtaler gjøres.

Angrerett kan også hjemles i angrerettloven, på nærmere vilkår. Angrerett i anledning bilkjøp, med hjemmel i loven, er det nesten aldri grunnlag for.

En viktig forskjell mellom heving og angrerett er at heving skjer med utgangspunkt i at det foreligger en mangel etter loven. Foreligger ingen mangel kan man heller ikke heve kjøpet.

Angrerett ser vi bort i fra i det følgende. Har du spørsmål om angrerett? Da anbefaler vi å gå til Forbrukerrådets nettsider.

Veien mot heving – foreligger mangel?

For at det skal være aktuelt å heve kjøpet, må det foreligge en mangel. Her må man være klar over at mangelsbegrepet i jussens verden skiller seg fra betydningen i dagligtalen. Mangel etter kjøpsloven foreligger grovt sett dersom:

 • Det foreligger et avvik som utgjør et brudd på avtalen mellom partene.
 • Selger har holdt tilbake opplysninger.
 • Bilen er solgt med uriktge opplysninger.
 • Bilen viser seg å være i «vesenlig dårligere stand».

Når det gjelder mangel etter forbrukerkjøpsloven, nøyer vi oss med å vise til forbrukerkjøpsloven. §§ 15, 16, og 17.

Grunnlaget for å påberope mangel, utenfor forbrukerkjøptilfellene, finner en i kjøpsloven § 17. Det mest vanlige er imidlertid å selge bilen «som den er», og da er lovens grunnlag kjøpsloven. § 19. Dersom du har kjøpt bilen fra en profesjonell bilforhandler, og selv har kjøpt bilen som privatperson, kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Dersom det foreligger en avvik som gjør at mangel i lovens forstand foreligger, kan heving være aktuelt. Vær imidlertid klar over at det forholdet som utgjør en mangel må ha vært tilstede på kjøpstidspunktet. Hvis kjøper har påført mangelen helt og fullt selv, vil selger naturligvis ikke være ansvarlig. Her strides partene ofte. Jussen er vanskelig og bevisvurderingen er vanskelig. At tidspunktet for mangelen medfører stridigheter er således ikke overraskende for oss som jobber med disse sakene hver eneste dag.

Reklamasjon – pass på tiden!

Krav til reklamasjon «innen rimelig tid».

Vi ser at en del bilkjøpere tror de kan vente med å reklamere, da fristen oppfattes å være på 2 år, eller 5 år. Det er riktig at den absolutte reklamasjonsfristen er 2 år, og 5 år i forbrukjøpsaker, men i tillegg til denne fristen er det en frist til!

Ja, pass på tiden skriver vi, fordi det er krav til at reklamasjonen må være gitt «innen rimelig tid», som det står i loven. Se kjøpsloven § 32 (lovdata.no) og forbrukerkjøpsloven § 27 (lovdata.no).

Hva er så rimelig tid? Lovens ord her er ikke mye til hjelp, og vi må derfor se på hvilke linjer som er trukket opp i praksis. En rekke saker om reklamasjon har vært behandlet i retten tidligere. Det vi kan lede ut av praksis, er at en reklamasjon bør fremsettes snarest mulig, og i hvert fall ikke senere enn 3 måneder etter mangelen ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget.

Dersom reklamasjonen er for sent fremsatt, vil det som utgangspunkt medføre at et ellers holdbart krav har gått tapt. Konsekvens av for sen reklamasjon er derfor meget dramatisk.

Med andre ord – ikke vent. Reklamer ved minste mistanke om mangel. Så får tiden vise om det faktisk var en mangel eller ikke.

Les mer om reklamasjon her.

Selgers utbedringsrett

Ja, selger har rett til å utbedre, og utbedring vil normalt sett avskjære et hevingskrav. Dersom selger fikser objeket etter reklamasjon, kan kjøper således ikke heve kjøpet. Men, partene kan selvsagt være uenige om utbedringen, og det er ofte rom for skjønnsmessige vurderinger.

Det er ikke så ofte selger har interesse av å påberope seg utbedringsrett, med mindre selger er en profesjonell aktør med eget verksted. Å benytte seg av denne retten er mer aktuelt for profesjonelle bilforhandlere som ofte har tilgang på eget verksted.

Mangelen utbedres ikke – hva nå?

Dersom det foreligger en mangel, og den ikke utbedres, står man som regel igjen med følgende alternativ:

 • Prisavslag
 • Erstatning
 • Heving

Dette kalles «misligholdsbeføyelser» eller «mangelskrav».

Prisavslag

Prisavslag er ofte praktisk i saker hvor mangelen representerer et slags verdiminus som kan kompenseres med penger. Prisavslag kan derfor være aktuelt som et alternativ til heving. I de tilfeller det foreligger mangel som ikke blir utbedret og som ikke fullt ut kan kompenseres med et prisavslag, vil dette være et sentralt moment i hevingsvurderingen.

Erstatning

Erstatning kan potensielt kreves i tillegg til både prisavslag og heving. Det kan også kun kreves erstatning. Erstatning er mest praktisk i saker der kjøper ønsker å utbedre mangelen, betale for utbedring selv, og deretter kreve tillbake av selger.

Heve kjøp – bil, båt, og bobil

Å heve bilkjøp er det vi har hovedfokus på i denne artikkelen. Heving krever at det foreligger et «vesentlig kontraktsbrudd». Se kjøpsloven § 39 (lovdata.no). Dette sier oss egentlig ikke så mye. Igjen ser vi at loven er ganske upresis. Det er helt umulig å stille opp klare vilkår for heving. Mange lever i den tro at heving ved bilkjøp mellom private ikke er mulig. Dette er en grov mistforståelse. Når det er sagt skal det en del til før kjøpet kan heves.

Momenter i hevingsvurderingen

Om grunnlaget for å heve er tilstede vil til sist bero på et indiviuelt skjønn. Det er ikke gitt at to dommere er enige i samme sak. Denne usikkerheten er man nødt til å forholde seg til. En advokat vil derfor heller sjelden eller aldri kunne gi deg noen garanti for at kravene er oppfylt. En god advokat vil imidlertid vite hva som er relevant å legge vekt på, og således gjøre det som er mulig for å ivareta dine interesser på best mulig vis.

Ofte ser vi biladvokater at følgende momenter vurderes:

Kan selgers klandres? Subjektive forhold på selges side må undersøkes og vurderes. Jo mer selger er å klandre, desto mer trekker forholdet i retning av heving. Om selger er helt uskyldig vil muligheten for heving være svekket, men den er på ingen måte eliminert bort. Heving forekommer også i saker hvor mangelen ikke skyldes selger.

Kan mangelen avhjelpes med noe annet enn heving? Dersom prisavslag eller erstatning på en tilstrekkelig måte gjenoppretter kontraktsbruddet, taler det mot heving. Dette er slått fast i rettspraksis. Tro imidlertid ikke at det alltid er slik. Selv om mangelen kan fikses for en sum i kroner og øre, kan det likevel foreligge hevingsgrunnlag.

Usikkerhet kan spille inn. Er det mulig å oppnå et fullgodt teknisk resultat? Dersom mangelen ikke lar seg utbedre eller at det på annen måte er knyttet usikkerhet til utbedringen(for eksempel følgeskader) kan det tale for at kjøper kan heve.

Tidsmomentet. Dersom mangelen viser seg kort tid etter kjøpet og objektet ikke kan brukes, eller bruken blir forringet, kan det tale for heving. Heller ikke dette momentet alene er imidlertid avgjørende i seg selv.

Utbedringskostnaden og hva kjøper risikerer å tape, sier noe om mangelens omfang. Er mangelen kostbar å utbedre kan det tale for heving. Det er imidlertid ikke holdepunkter for å si at man kan heve selv om mangelen utgjør en viss prosentsats. En slik tilnærming blir for enkel, sett opp imot rettpraksis på området.

Avviket fra det som skulle vært oppfylt må vurderes. Ved kjøp av en gjenstand har du en forventning til denne gjenstanden. Hva hadde du objektivt sett grunn til å forvente alle forhold tatt i betraktning? Og hva ble resultatet? Et stort avvik vil kunne tale for heving.

Konsekvenser for selger kan ha noe å si. Dersom heving fremstår som helt urimelig sett fra en selger sitt ståsted, vil det tale mot heving. Dette momentet alene vil neppe tale mot heving, men momentet inngår i en helhetsvurdering som tilsier at selger kan frifinnes for hevingskravet.

Denne listen er på ingen måte uttømmende, og det er nødvendig å ha en ydmykt forhold til at hver enkelt sak må vurderes konkret. Til syvende og sist er det som regel en skjønnsmessig helthetsvurdering som må gjøres.

Hevingsterskelen i rettspraksis

I Rt.1998 s. 1510 er en avgjørelse fra Høyesterett som handler om å heve kjøp. Slike avgjørelser kan danne grunnlag for hvordan praksis skal være. Selv om alle saker er unike, er det både relevant og nyttig å se på tidligere avgjørelser. I dommen ble det uttalt at en helhetsvurdering må avgjøre om det foreligger grunnlag for å heve kjøpet, altså om kontraktbruddet alle forhold tatt i betraktning er å anse som «vesentlig».

Henvisning til denne avgjørelsen så vi også i Rt 2015 s. 321 (lovdata.no), som handlet om heving av elbil-kjøp.

Heving må kreves «innen rimelig tid»

Dersom heving overhodet ikke er aktuelt, er det greit. Men, dersom du tenker deg at heving kan være aktuelt så bør du kreve heving «innen rimelig tid». Ellers kan det hende du krever heving for sent i prosessen, og da taper du muligheten til å heve.

Etter forbrukerkjøpsloven er det ikke stilt opp et slik krav. Vi anbefaler imidlertid også i disse sakene at man her er tidlig ute med å kreve heving, hvis det er et aktuelt mangelskrav.

Les vår hevingsguide

Fortsatt usikker på hvordan du går frem? Da kan du lese vår hevingsguide her.

Advokat ved heving av bilkjøp og kjøp mellom private eller fra forhandler – rimelig bistand

Veldig mange av sakene vi behandler, handler om nettopp heving. I disse sakene står det en del på spill, mye penger kan være involvert, noe som igjen medfører at privatpersoner ikke vil gi opp et krav uten videre.

Ønsker du vår hjelp til å heve kjøpet, kan du ta kontakt via vårt kontaktskjema. Vi garanterer rask tilbakemelding.

Ønsker du å lese mer om hvordan man hever et bilkjøp? Les vår hevingsguide.

Ordinær bilforsikring dekker advokat

Husk at bilforsikringen din dekker 80% av utgiftene til advokat, etter egenandel på kr 4000 – 6000. NB! Dette gjelder også selger dersom bilen var forsikret på salgstidspunktet. Vi bistår både kjøper- og selgersiden fra sak til sak.

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Lyngmyr direkte på lyngmyr@aladvokat.no dersom du ønsker bistand i din sak. Lyngmyr har spesialsiert seg på kjøpsrett og har særlig kompetanse på området.

Ta kontakt via kontaktskjemaet for hjelp i din sak

  Tlf (påkrevd)

  Utgangspunktet for denne artikkelen var heving av bilkjøp mellom private. Vi har senere utvidet artikkelen med informasjon i saker om båt og bobil. Det er mange likhetstrekk. Vi har også tatt inn mer informasjon om heving etter forbrukerkjøpsloven.