Motorhavari på bil

Noen mangler er mer kostbare enn andre. Motorhavari er noe av det dyreste. Vi opplever derfor at mange tar kontakt med oss etter å ha kjøpt bil hvor motoren havarerer. Opplever du motorhavari etter kjøpet må du reklamere til selger. Hvis selger ikke godtar kravet ditt bør du vurdere å la oss bistå deg med heving av kjøpet, prisavslag og/eller erstatning. Les mer og sjekk ut om du kan ha en sak mot selger. Har du solgt og trenger hjelp? Kontakt oss så ser vi hvordan du ligger an.

Motorhavari er kostbart

Utgifter til advokat dekkes av forsikringen

Ja, du leste riktig. Hvis du har solgt eller kjøpt en bil og ikke blir enig med motparten, dekke forsikringen utgifter til advokat med 80%. Egenandelen er som regel på kr 4000. Vi hjelper deg med å få dette på plass. Det er selvfølgelig en forutsetning at bilen har vært forsikret. Hvis du er selger må bilen ha vært forsikret på salgstidspunktet. Vanlig ansvarsforsikring er tilstrekkelig.

Motorhavari som mangel er ikke uvanlig. Vi har behandlet et stort antall saker med motorhavari som mangel. Hvis du først har bestemt deg for at du trenger bistand bør du benytte en advokat som kan temaet.

Sentrale momenter ved motorhavari

Det er ikke mulig å lage en uttømmende liste eller fasit. Vi skal imidlertid, på bakgrunn av vår erfaring som biladvokater gjennom mange saker, liste opp noen sentrale momenter som er viktig å ha for øyet ved motorhavari. Heving ved motorhavari er ikke uvanlig.

Reklamasjonsreglene

Reglene om reklamasjon kommer man ikke unna. Kort forklart må to frister være overholdt:

  1. Den absolutte reklamasjonsfristen
  2. Den relative reklamasjonsfristen

Punkt 1 dreier seg om hvor lenge man faktisk kan reklamere. Etter forbrukerkjøpsloven er det 5 år, og etter kjøpsloven, 2 år. Dersom man opplever motorhavari etter at disse fristene er utløpt er som regel løpet kjørt med tanke på reklamasjon etter loven. Forsikringsordninger eller goodwill kan slå inn, men det behandler vi ikke her.

Det er imidlertid svært viktig å ikke overse fristen i punkt nummer 2. Kjøper plikter å reklamere «innen rimelig tid». Dersom man venter over 3 måneder, er man som regel for sent ute. Vi anbefaler alltid skriflig, tydelig reklamasjon så snart som mulig.

Hva sier avtalen?

Som regel er avtalene relativt standard. Vi har imidlertid sett at finn.no benytter seg av en kontrakt som gjør det mulig for kjøper å fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpsloven § 19. Dette er som kjøper svært uheldig. Har du krysset av på dette punktet, så kan du være forhindret fra å vinne frem i en sak om heving på grunn av motorhavari.

En sjelden gang opplever i at det er inngått avtaler som kan ødelegge kjøpers sak.

Salgsannonse og annen dokumentasjon forut for kjøpet

Hvis reklamsjonsrelgene er på plass, og avtalen gir kjøper en mulighet til å gjøre mangel gjeldende, så er det relevant å se på salgsannonsen, herunder:

  1. Er bilen solgt med spesielle opplysninger som taler for eller mot at mangel foreligger?
  2. Hva med kilometerstand?
  3. Er alle servicer fulgt?

Disse punktene henger noe sammen med avtalen. Konkrete opplysninger i salgsannonsen som hever kjøpers forventinger kan få betydning, hvis man senere opplever motorhavari.

Det samme gjelder øvrige opplysninger forut for salget, gitt enten mulig eller skriftlig. Av bevishensyn vil ofte skriftlig dokumentasjon være å foretrekke, for den som ønsker å sikre seg opplysninger i den ene eller andre retningen.

Kilometerstand, igjen…

Kilometerstand er potensielt viktig i sak om motorhavari, og derfor setter vi det opp som eget punkt. Jo lenger en motor har gått, desto mindre kan man forvente av motoren.

Forutsatt normalt vedlikehold etter fabrikkens retningslinjer og normal bruk tror vi de fleste er enige om at en bilmotor/dsentrale komponenter skal ha en vesentlig levetid. Dette har relevans for motorhavari, og tolkning av lovens vilkår.

En garanti varer gjerne fra 100.000 – 200.000 km. Husk at dette er garanti. Hvis en bilmotor havarer på 101 000 kilometer, er garantien utløpt, men like fullt kan det foreligge en mangel etter aktuell lov, altså kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Skyldes motorhavariet et forhold som kan tilbakeføres til tiden før kjøpet?

Dette punktet er såpass viktig at det like gjerne kunne stått øverst. Etter vår oppfatning og erfaring er det på dette punktet mange saker ryker, særlig for dem som ikke kan biljuss og har erfaring på området. I forbrukerkjøpsloven er § 18 her utgangspunktet, mens kjøpsloven § 21 gjelder i andre kjøpstifeller som ikke dekkes av forbrukerkjøpsloven.

Det hjelper ikke at et motorhavari fremstår som påregnelig, hvis man ikke kan føre bevis for at mangelens underliggende forhold var der på kjøpstidspunktet. Unntaket er i de tilfeller du som forbruker har kjøpt bil fra forhandler og mangelen gjør seg synlig/merkbar i løpet av de første 6 månedene etter kjøpet, jf. forbrukerkjøpsloven § 18.

Etter 6 måneder blir bevisbyrden igjen snudd til en tradisjonell bevisbyrde-regel, nemlig at kjøper må bevise at mangelens skyldes et forhold som var tilstede på kjøpstidspunktet.

Kravet til sannsynlighet, er sannsynlighetsovervekt. I jussen er man varsom med bruk av prosenter, men for å illustrere her kan man si at det må være bevis med mer enn 50% sannsynlighet at mangelens underliggende årsak/forhold var tilstede på kjøpstidspunktet. Om vilkåret til sannsynlighetsvekt ikke er oppfylt, får en heller ikke medhold i retten.

Regelen sørger for at mangler som har oppstått, ene og alene, som følge av kjøpers bruk av bilen, eller manglende vedlikehold ikke er å anse som mangler etter loven. Altså, dersom kjøper er ansvarlig for mangelen, og mangelen ikke kan tilbakeføres til forhold som var tilstede på kjøpstidspunktet, så skal selger frifinnes.

Dersom man ikke har en anelse om hvorfor motorhavariet har skjedd, så sliter man som kjøper. Bortsett, som nevnt, i fra de tilfeller 6 måneders-regelen slår inn, jf. forbrukerkjøpsloven § 18.

Vi opplever også at en del bilverksteder ikke vil finne eller mene noe om dette spørsmålet. Det er derfor ofte nødvendig å innhente teknisk ekspertise som kan analysere og vurdere hva som er den mest sannsynlige årsaken til motorhavariet. Spørsmålet blir videre om forholdet var tilstede før kjøpstidspunktet eller ikke. Noen ganger er det helt umulig å avklare dette, og da vil risikoen som regel gå utover kjøper.

Motorhavari som mangel – konkret vurdering

Om mangel eller ei foreligger, må vurderes konkret. Sjelden er saker helt like, men praksis på området vil kunne gi en viss veiledning.

Heving ved motorhavari

Et motorhavari er noe av det mest kostbare man kan oppleve, enten det er tale om bil, bobil eller båt. Motorhavari vil derfor i de fleste tilfeller danne et potensielt grunnlag for å heve kjøpet.

Unntak finnes likevel. Eksempelvis konkluderte Forbrukerklageutvalget FTU – 2016 – 334 med at hevingsgrunnlag ikke forelå, til tross for kostbart motorhavari på en båt. Utvalget mentet motoren i utgangspunktet var såpass gammel (12 år), at kjøper måtte påregne utgifter til reparasjoner og at kontraktsbruddet således ikke var stort nok.

Avgjørelsen illustrerer en viss usikkerhet i disse sakene, noe som gjør at vi advokater må gi råd med en viss ydmykhet. Det kan ikke utelukkes at domstolen eller til og med en annen sammensetning av utvalget ville konkludert annerledes.

Det kan uansett være gode grunner til heller å kreve prisavslag eller erstatning ved motorhavari, og det naturligvis er ikke slik at man kreve heving. Mange forhold spiller inn, og valget må tas på bakgrunn av en helhetsvurdering.

Advokat ved motorhavari

Har du en sak hvor du har forsøkt å komme i mål, men blitt avvist? Eller har du som selger blitt utsatt for et urimelig krav fra kjøpersiden? Vi har særlig kompetanse i motorhavari-saker og kan bistå deg.

Husk at bilforsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat, etter en grunnegenandel på ca 4000 kr. Dette forutsatt at forsikringen naturligvis er tegnet.

Kontakt oss for bistand i din sak

Legg igjen en beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet, så får du snarlig tilbakemelding fra oss.

    Tlf (påkrevd)