Nærmere om når advokat dekkes av forsikringen

Når dekkes utgifter til advokat i kjøpssaker, og hvor mye dekkes? Bør rettshjelp aktiveres? Her får du svarene.

Hvordan kan man ha dekning?

Ved kjøp av bil, båt eller bobil tegner de aller fleste en helt vanlig ansvarsforsikring eller kaskoforsikring. Det kan også tegnes egen forsikring for campingvogn.

Det er denne helt vanlige forsikringen som inneholder det som kalles for «Rettshjelp». Inn under forsikringen ligger det en dekning til advokat dersom du er i «tvist» med en motpart. Denne motparten er som regel vedkommende du kjøpt objektet av, eller solgte objektet til.

For deg som vurderer rettshjelp etter kjøp eller salg av campingvogn må du være obs på at rettshjelp kan ligge inn under din innboforsikring og ikke under forsikringen på campingvognen.

Ansvarsforsikring = rettshjelpsdekning

Merk at det som den klare hovedregel er dekning inn under den helt vanlige ansvarsforsikringen. Selv om du valgte å droppe kasko eller andre tillegg har du som regel rettshjelp.

Rettshjelp til selger?

Selger av et objekt har som regel også dekning av utgifter til advokat, dersom objektet var forsikret på salgstidspunktet.

Når dekkes utgifter til advokat

Følgende vilkår må som regel være oppfylt:

  • For det første må du ha tegnet forsikring på objektet. Du kan ikke først havne i trøbbel og deretter tegne forsikring. Selger kan imidlertid få dekning selv om forsikringen ikke er i kraft lenger. Poenget her er at forsikringen må ha vært i kraft på tidspunktet for salg. Var bilen din forsikret når du solgte den 01.01.21 og forsikringen ble sagt opp etter kjøper overtok vil du kunne søke om rettshjelp.
  • Det må ikke foreligge unntak for dekning. Et unntak vi en sjelden gang opplever er at klienten har kjøpt objektet som næringsdrivende og ikke som privatperson. Stadig flere næringsdrivende dekkes også, men dersom du har kjøpt objektet som næringsdrivende og ikke som privatperson må det sjekkes ekstra nøye.
  • Du kan ikke velge å aktivere rettshjelp «som du vil». Forsikringen stiller krav om følgende:

Det må være fremsatt et krav, og kravet må være avvist. Dette kalles en «tvist» og tvisten må kunne dokumenteres.

Du er kjøper:

Fremsett reklamasjonskrav mot selger. Gjør det skriftlig. Hvis selger ikke godtar kravet du har fremsatt foreligger det såkalt «tvist», og du kan søke om rettshjelp. Merk at de fleste selskapene stiller krav om at tvisten kan dokumenteres. Hvis du kan vise til tekstmeldinger, e-post eller tilsvarende som viser at det foreligger en tvist vil det som regel kunne godtas. Merk at det må fremgå tilstrekkelig informasjon i dokumentene. Hvis selskapet for eksempel ikke kan se at det faktisk er motpart som har sendt deg tekstmelding vil de ofte be om dokumentasjon for dette. Har du skjermbilde av motparts telefonnummer vil det som regel være tilstrekkelig.

Du er selger:

Har du solgt et objekt og mottatt reklamasjon vil rettshjelp kunne innvilges fra det tidspunkt du har avvist kravet. Ofte vil advokaten gjør dette for deg.

Konkret eksempel:

Kjøper skriver: «Det vises til kjøp av bil med reg nr DN 99999. Bilens motor har havarert og jeg krever med dette heving av kjøpet. Bilen stilles til disposisjon mot tilbakebetaling av kjøpesummen. Svar bes gitt innen 7 dager fra dette brevets dato».

Selger skriver: «Ditt krav avvises»

Her har det oppstått tvist fordi det er fremsatt et krav fra kjøper og dette er bestridt av selger. Tvisten kan dokumenteres.

Dersom din motpart er fraværende, forholder seg passiv og det er umulig å få vedkommende til å ta stilling til kravet, er det viktig at du purrer skriftlig over tid. De fleste selskap vil innvilge rettshjelp etter en tid så lenge du forsøkt å nå frem over tid og kan dokumentere ditt forsøk på å nå frem.

Hvordan få innvilget rettshjelp?

Din advokat ordner med søknad om rettshjelp. Flere forsikringsselskaper ønsker at advokaten søker på dine vegne. Hvis det over for nevnte er på plass, er som regel søknad om rettshjelp en formalitet.

Hva er egenandelen?

Nei, det er dessverre ikke helt gratis og advokaten kan ikke avtale at man skal stryke egenandelen. Dette vil selskapet anse som illojalt og er ikke tillatt. Advokaten er helt nødt til å forlange egenandel.

Du må som regel betale kr 4000 i egenandel. Noen selskap har noe mindre, men kr 4000 er det klare utgangspunktet. Av bistand utover kr 4000, så dekkes 80% av selskapet og du må betale 20% selv.

Rettshjelpen er som regel på maks kr 100 000. Konkrete eksempler:

  • Bil koster kr 50 000. Du vil heve kjøpet. Du får dekket kr 50 000 i rettshjelp.
  • Bil kostet kr 200 000. Du vil heve kjøpet. Du får dekket kr 100 000 i rettshjelp.
  • Bil kostet kr 500 000. Du vil kreve prisavslag på kr 40 000. Du får dekket kr 40 000 i rettshjelp.

Bør rettshjelp aktiveres?

Det enkle svaret er at du må være forberedt på å aktivere rettshjelp hvis du vil bruke advokat. Helt unntaksvis klarer vi å løse en sak for under kr 4000, men det er sjelden.

Er du veldig i tvil om du skal bruke advokat? Ta kontakt så kan vi gi deg en ærlig og redelig indikasjon på hvordan du ligger an. Dette er helt uforpliktende.