Reklamasjon etter kjøp av bil

Har du kjøpt bil med feil? Da er det viktig at du reklamerer til selger, så snart som mulig. Dersom man venter for lenge vil faktisk et eller holdbart krav i de aller fleste tilfelller gå tapt. Vi skriver her hva det er viktig å ha kontroll på.

Tidsfrister

Frist 1

Uansett hvem du har kjøpt bil fra, er det krav til reklamasjon «innen rimelig tid». Dette er lovfestet både i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Men, hva betyr egentlig «innen rimelig tid»?

En grei tommelfingerregel er at du skal reklamere så snart du tenker det kan foreligge et avvik ved objektet du har kjøpt. Hvis man venter og «ser an» kan det medføre at du venter for lenge og taper et ellers mulig holdbart krav.

I rettspraksis fremgår det at reklamasjon fremsatt 3 måneder eller senere etter at man oppdaget, eller burde, oppdaget mangelen er for sent. I enkeltsaker kan det ikke utelukkes at retten vil akseptere noe lenger tid, men det er høyest usikkert. Det er heller ikke sikkert at man i alle saker vil tillate opp i mot 3 måneder. Vurderingen er konkret fra sak til sak. Vi faller da tilbake på det som er mest hensiktsmessig, nemlig å reklamere med en gang du mistenker at det kan foreligge et forhold som kan være å anse som en mangel.

Frist 2

En vanlig mistforståelse er at det kun finnes en frist for reklamasjon, og at denne er 2 eller 5 år. Dette er feil!

2 eller 5 år er det vi her kaller frist 2. Denne fristen kalles gjerne absolutt reklamasjonsfrist. Når denne er løpt ut, vil det som hovedregel ikke være mulig å kreve noe fra selger. Enkelte unntak foreligger likevel, så regelen er ikke absolutt, slik at det er nevnt.

2 år er den absolutte fristen etter kjøpsloven, og etter forbrukerkjøpsloven er fristen 5 år. Kjøper du for eksempel en 10 år gammel bil av en forhandler, vil du fortsatt ha 5 års reklamasjonsfrist etter kjøpet. Mange vil si at dette er merkelig og urettferdig. Det er imildertid ingen automatikk i at det foreligger en mangel, selv om man er innenfor fristen. Mangelsvurderingen må gjøres i tillegg, og jo eldre en bil er, desto vanskeligere er det å gjøre gjeldene mangler som følger av kvalitetsmessig eller teknisk svikt.

Innholdet i reklamasjon etter bilkjøp

Dersom du har en tanke om at det kan bli aktuelt å heve kjøpet, er det hensiktsmessig å kreve dette i tidlig fase. Etter kjøpsloven må også heving kreves «innen rimelig tid».

Mange velger å kreve utbedring, eller heving, dersom selger ikke utbedrer mangelen innen en nærmere angitt frist.

Ved reklamasjon anbefaler vi følgende:

  1. La det gå tydelig frem at din henvendelse er en reklamasjon/klage. Overskrift/emne kan for eksempel «Reklamasjon på kjøretøy med reg nr XXXXX. Krav om heving av kjøp».
  2. Dater reklamasjonen.
  3. I reklamasjonen må det fremgå tydelig hva du klager over. Skriv opp alle forhold du mener danner grunnlag for din reklamasjon og ditt krav.
  4. Gjenta hva du vil kreve av selger (utbedring, heving, prisavslag, erstatning).
  5. Sett en konkret frist for aksept av krav/tilbakemelding. F. eks 7 dager.

Veien videre, etter reklamsjonen

Om selger responderer positivt på reklamasjonen vil saken som regel løse seg. Dersom reklamasjonen avvises, foreligger det en såkalt tvist, hvor partene er uenige. Fra dette tidspunktet er det særlig viktig å tenke på bevissikring og hvordan du skal føre saken videre.

Ta gjerne kontakt med oss for råd om veien videre, dersom ditt krav har blitt avvist.