Vannlekkasje på bil

Våre biladvokater erfarer at vannlekkasje på bil er et problem vi kanskje aldri blir helt kvitt. Stadig dukker det opp nye saker der en uheldig kjøper tross mye tålmodighet ikke oppnår et akseptabelt resultat. Da kommer spørsmålene. Hvor mange forsøk har selger? Hva gjør du når selger ikke klarer å fikse feilen? Vi gir deg svarene.

Vannlekkasje på bil er et stadig tilbakevendende problem

Hjelp – bilen tar inn vann

I denne artikkelen tar vi for oss saker etter forbrukerkjøpsloven. Det vil si at forbruker har kjøpt bil av forhandler. I tilfeller hvor privatperson kjøper fra privatperson holdes derfor utenfor.

Hvis bilen du har kjøpt tar inn vann er det selvfølgelig bare å reklamere til selger med en gang. De aller fleste forhandlere vil da ta inn bilen og utbedre vannlekkasjen. Som regel er forhandleren i stand til å utbedre denne type mangler på første forsøk, men ikke alltid. Å finne en eller flere vannlekkasjer kan være meget krevende.

Hvor mange forsøk har egentlig forhandler?

Antall utbedringsforsøk ved vannlekkasje på bil

Av forbrukerkjøpsloven § 30 fremgår følgende:

«Selger har ikke rett til å foreta meg enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig» (vår utheving)

Det klare utgangspunktet er altså at forhandler kan forsøke å utbedre samme mangel to ganger. Dersom vannlekkasje på bil heller ikke er utbedret på forsøk nummer to kan det foreligge grunnlag for å heve kjøpet. I praksis vil det si følgende:

  1. Du reklamerer og leverer inn bil for utbedring.
  2. Forhandler tar inn bilen og utbedrer mangelen.
  3. Forhandler friskmelder og leverer ut bilen.

Dette er å anse som ett utbedringsforsøk.

Akseptere flere enn to forsøk?

Dersom forhandler med sikkerhet kan klare å utbedre mangelen på forsøk nummer tre, så kan det tale for at særlige grunner foreligger. Det er en konkret vurdering som må gjøres, og man må ikke glemme at «særlige grunner» er et begrep som skal tolkes strengt.

Av praktiske årsaker kan det ha noe for seg å tillate flere enn to forsøk. Fører heller ikke et tredje forsøk frem, er det lite sannsynlig at forhandler har adgang til et fjerde forsøk.

Når skal man «sette ned foten»?

Det er helt opp til deg. Forhandler vil antagelig fortsette å forsøke og fikse så lenge du tillater det. Som vi var inne på, har selger i utganspunktet ikke flere enn to forsøk. Men, motparten vil erfaringsvis forsøke å argumentere for flere enn to forsøk. Ikke forvent at du får tilbud om å heve kjøpet, dette må du være forberedt på å kreve selv.

Advokatbistand ved vannlekkasje på bil, forsikringen dekker nesten 80%

Har du opplevd vannlekkasje på bil og lurer på noe? Ta kontakt med oss for nærmere vurdering og eventuelt bistand i din sak.

Forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat, hvis du kan dokumentere at forhandler har avvist hevingskravet ditt. Fast egenandel er som regel på kr 4000.


    Tlf