Vannlekkasje på bil

Våre biladvokater erfarer at vannlekkasje på bil er et problem vi kanskje aldri blir helt kvitt. Heldigvis er de fleste biler tette, men vann som trenger inn i bil er et stadig tilbakevendende tvistetema. Hvor mange forsøk har selger? Hva gjør du når selger ikke klarer å fikse feilen? Vi forsøker å gi deg svarene.

Vannlekkasje på bil er et stadig tilbakevendende problem

Hjelp – bilen tar inn vann

I denne artikkelen tar vi for oss saker etter forbrukerkjøpsloven. Det vil si at forbruker har kjøpt bil av forhandler. Tilfeller hvor privatperson kjøper fra privatperson holdes derfor utenfor.

Hvis bilen du har kjøpt tar inn vann er det selvfølgelig bare å reklamere til selger med en gang. De aller fleste forhandlere vil da ta inn bilen å utbedre vannlekkasjen. Som regel er forhandler i stand til å utbedre denne type mangler på første forsøk, men ikke alltid. Hvor mange forsøk har forhandler?

Antall utbedringsforsøk ved vannlekkasje på bil

Av forbrukerkjøpsloven § 30 fremgår følgende:

«Selger har ikke rett til å foreta meg enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig»

Det klare utgangspunkt er altså at forhandler kan forsøke å utbedre samme mangel to ganger. Dersom vannlekkasje på bil heller ikke blir utbedret på forsøk nummer to kan det foreligge grunnlag for å heve kjøpet.

Akseptere flere enn to forsøk?

Dersom forhandler med sikkerhet kan klare å utbedre mangelen på forsøk nummer tre, så kan det tale for at særlige grunner foreligger. Det er en konkret vurdering som må gjøres, og man må ikke glemme at «særlige» er et begrep som skal tolkes strengt.

Av praktiske årsaker kan det ha noe for seg å tillate flere enn to forsøk på utbedring av vannlekkasje på din bil. Å stå i en hevingssak kan ta tid og være ressurskrevende. Skulle retten komme frem til at selger hadde en særlig grunn til flere enn to forsøk vil nederlaget kunne være et faktum. Klarer forhandler å fikse på forsøk nummer tre kan saken være løst.

Når skal man «sette ned foten»?

Det er helt opp til deg. Forhandler vil antagelig fortsette å forsøke og fikse så lenge du tillater det. Som vi var inne på ha selger i utganspunktet ikke flere enn to forsøk, enn vår oppfatning. Men, motpart vil erfaringsvis med forsøke å argumentere for flere enn to forsøk.

Hvis vannlekkasje på bil ikke er utbedret på forsøk nummer tre, så mener vi at det kan være gode grunner til å forsøke å heve kjøpet. Man må da spørre seg om forhandler er i stand til å fikse bilen. Antagelig har du også brukt mye tid og energi på prosessen, og hva gjør du hvis forhandler heller ikke lykkes på forsøk nummer tre?

Advokatbistand ved vannlekkasje på bil

Har du opplevd vannlekkasje på bil og lurer på noe? Ta kontakt med oss for nærmere vurdering og eventuelt bistand i din sak.

Vi har arbeidet med problemstillingen mange ganger. Ingen saker er like, men det er en fordel å kjenne problemstillingen godt. Og de fleste sakene løser vi ved at forhandler godtar en form for et hevingsoppgjør.


    Tlf